Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie

Kolorowy pasek

Usługi opiekuńcze

Procedura w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje:
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a  także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w  zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z  otoczeniem.
4.Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z  rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.
Przyznanie usług opiekuńczych:

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1. Podanie o pomoc o przyznanie usług opiekuńczych lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku (złożony przez osobę zainteresowaną, członka rodziny).
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby, a w przypadku osoby w rodzinie, dochodu całej rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
1. Rodzinny wywiad środowiskowy (w ciągu 14 dni od złożenia podania).
2. Zakres obowiązków określająca potrzeby w zakresie usług opiekuńczych.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych (zaświadczenie lekarskie).
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Odpłatność:
Rada Miejska w Mielnie określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobrania.

1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu na osobę w  rodzinie oraz ilości godzin sprawowanych usług.
2. Dochód, od którego obliczona jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ustala się jako równowartość 1,5% najniższej emerytury ustalonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w danym roku.
4. W przypadku waloryzacji emerytur zmiana kosztu, o którym mowa w ust. 3 następuje od następnego miesiąca po przeprowadzeniu waloryzacji.
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się według poniższych zasad:

Lp. Procentowe zróżnicowanie dochodu Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług dla:
Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie
1. do 200 % kryterium dochodowego nieodpłatnie nieodpłatnie
2. Od 201 % do 250 % kryterium 5 10
3. od 251 % do 300 % kryterium 10 20
4. od 301 % do 350 % kryterium 20 30
5. od 351 % do 400 % kryterium 30 50
6. od 401 % i powyżej kryterium 50 100

6. Podstawą obliczania miesięcznej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze jest karta pracy opiekunki.
7. Ostateczną wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, w decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego, sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.
8. W decyzji o przyznaniu usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie rozstrzyga o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek za wykonane usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług oraz tryb ustalania poboru opłaty
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby korzystającej z usług opiekuńczych, dyrektor ośrodka może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności na czas określony, przede wszystkim ze względu na:
- zdarzenie losowe;
- wysokie koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją, które w znacznym stopniu obciążają budżet gospodarstwa domowego;
-przeprowadzonej analizy wydatków świadczeniobiorcy uwzględniającej najpotrzebniejsze potrzeby i uznanie, że nie jest ona w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z  tabeli.
10. Nie podlegają odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.
11. Odpłatność za usługi w wysokości określonej w decyzji należy uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.
12. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
13. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Zakres świadczonych usług:

Usługi opiekuńcze sprawowane są w miejscu zamieszkania. Zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w  zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

I. Usługi pielęgnacyjne:
1. Pomoc w czynnościach higienicznych, w tym zalecona przez lekarza pielęgnację (mycie, kąpanie, zmiana bielizny osobistej i  pościelowej).
2. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (podawanie posiłków , karmienie, pomoc w czynnościach fizjologicznych.
3. Pomoc przy poruszaniu się , pomoc przy zmianie pozycji u podopiecznego, w  przypadku osób z ograniczoną sprawnością ruchową

II. Usługi gospodarcze:
1. Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych w gospodarstwie domowym.
2. Przygotowanie posiłków (z uwzględnieniem diety) bądź dostarczanie posiłku do  miejsca.
3. Utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego w tym pomieszczeń kuchennych i sanitarnych (m.in. utrzymanie w czystości pokoju w  którym przebywa podopieczny, naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, służącego podopiecznemu).
4. Pranie bielizny i lekkiej odzieży, pościeli.
5. Palenie w piecu, (przynoszenie opału , przygotowanie pieca).

III. Inne:

1. Podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym (organizowanie, w miarę możliwości spacerów i podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań dostarczenie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów z sąsiadami, rodziną, otoczeniem).
2. Załatwianie spraw urzędowych, według uzasadnionych potrzeb podopiecznego (dostarczanie do OPS dokumentacji niezbędnej do udzielania pomocy, opłacenie należności za bieżące media, opłacenie należności za świadczone usługi opiekuńcze itp.).
3. Kontakt z pracownikami służby zdrowia , ośrodka pomocy społecznej (m.in. zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem lub pielęgniarką środowiskową w  sprawach zdrowia podopiecznego, kontakt z pracownikiem socjalnym).
4. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.

Monitoring:

W razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy pracownik socjalny przeprowadza aktualizację wywiadu środowiskowego w celu zweryfikowania zakresu usług i sytuacji osobistej świadczeniobiorcy.

Załączniki

Monitoring sprawowanych usług opiekuńczych w środowisku (264.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Procedura - usługi opiekuńcze (429.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zakres czynności osoby świadczącej usługi opiekuńcze (355.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Czycz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Czycz
Data wprowadzenia:2013-05-09 10:14:55
Opublikował:Adam Czycz
Data publikacji:2013-05-09 10:15:16
Ostatnia zmiana:2020-01-20 14:02:22
Ilość wyświetleń:3255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij